Forestal Catalana cerca 2 persones per cobrir 2 llocs de treball, categoria D1, d’acord amb les dades que us deixem a continuació i trobareu al document adjunt.

REQUISITS:

Fase I: Prioritàriament, personal amb una vinculació preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic (en compliment de l’article 34 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022).

Fase II: També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria:

  • Titulació necessària pel grup D1(cicles formatius de grau mig en activitats agràries o equivalent).
  • Certificat del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell elemental B1 de la Direcció General de Lingüística o l’ equivalent.
  • Carnet de conduir B.

Les condicions, funcions laborals, el format i documentació a presentar ho trobareu al document adjunt.

A més de l’explicació del procediment del procés de selecció.

Data màxima per trametre la documentació serà el 10 de Març.